ข้อมูลนักลงทุน
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน ) และบริษัทย่อย
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559
เอกสารหนังสือมอบฉันทะฟอร์ม B
เอกสารหนังสือมอบฉันทะฟอร์ม A
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558